Literatura

Jedyna biografia Newtona w języku polskim pióra S. J. Wawiłowa może posłużyć za ilustrację ogromnego postępu badań history­cz­nych nad Newtonem w ciągu ostatniego pół wieku. Krytycznemu spoj­rzeniu na dzieje mechanicyzmu poświęcony jest zbiór arty­kułów M. Hellera i J. Życińskiego. Spośród wielu książek obcoję­zycz­nych doty­czą­cych życia i dorobku Izaaka Newtona osobne miejsce należy się pomnik­owej biografii R. S. Westfalla Never at Rest; najlepiej na­pi­saną, choć mocno dyskusyjną książką o Newtonie jako człowieku jest A Portrait of Isaac Newton F. Manuela. (Uwaga z roku 2002: dostępna teraz także po polsku, niestety żadna z poważnych książek o Newtonie jak dotąd nie ukazała się w przekładzie); wyważoną biografię sta­nowi A. R. Halla Isaac Newton: Adventurer in Thought. Książki te zawierają również obszerne bibliografie, które mogą być pomocne Czy­­te­l­nikowi szukającemu bardziej szczegółowych infor­macji. Poni­żej wymieniono najważniejsze pozycje wykorzystane przy pi­saniu niniejszej książki.

 

[1] Alembert J. le Rond d', Wstęp do Encyklopedii, przeł. J. Hartwig,       Warszawa 1954

[2] Andrade E. N. da Costa, Isaac Newton, London 1950

[3] Arnold V. I., Huygens i Barrow, Newton i Hooke, Moskwa 1989

[4] Boas M., The Establishment of the Mechanical Philosophy,             „Osiris” X (1952) 412-541

[5] Boyer C. B., The Rainbow: From Myth to Mathematics, Princeton   1987

[6] Brooke J. H., Science and Religion: Some Historical Perspectives, Cambridge 1991

[7] Bugaj R., Hermetyzm, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991

[8] Byron, Listy i pamiętniki, przeł. Z. Kubiak, Warszawa 1960

[9] Chaunu P., La civilization de l'Europe classique, Paris  1970

[10] Cohen I. B., Introduction to Newton's „Principia”, Cambridge       1971

[11] Crosland M. P., Historical Studies in the Language of      Chemistry, London 1962

[12] Descartes R., Le monde, Berlin 1989

[13] Dijksterhuis E. J., The Mechanization of the World Picture,             Oxford 1964

[14] Dobbs B. J. T., Les fondements de l'alchimie de Newton ou „La     chasse au lion vert”, Paris 1981

[15] Ewangelia według Marka. Apokalipsa,  przeł. Cz. Miłosz, Lublin 1989

[16] Fauvel J. i in. (red.) , Let Newton Be!, Oxford–New York–Tokyo       1988

[17] Figala K., Newton as Alchemist, „History of Science” 15 (1977)       102

[18] Fontenelle B. Le Bovier, Entretiens sur la pluralité des     mondes, ed. by R. Shackleton,          Oxford 1955

[19] Galilei G., Dialog o dwu najważniejszych układach świata              Ptolemeuszowym i Kopernikowym, przeł. E.Ligocki,   Warszawa 1953

[20] Gillispie C. C., The Edge of Objectivity, Princeton 1960

[21] Gjertsen D., The Newton Handbook, London, New York 1986

[22] Hall A. R., From Galileo to Newton, New York 1981

[23] Hall A. R., Isaac Newton Adventurer in Thought, Oxford (UK)–      –Cambridge (USA) 1992

[24] Hazard P., Kryzys świadomości europejskiej 1680-1715, Warszawa 1974

[25] Heller M., Życiński J., Wszechświat – maszyna czy myśl? Filozofia mechanicyzmu: powstanie rozwój upadek,          Kraków 1988

[26] Hill Ch., Change and Continuity in Seventeenth-Century                England, London 1974

[27] Hooykas R., Religia i powstanie nowożytnej nauki, Warszawa       1975

[28] Hunter M., John Aubrey and the Realm of Learning, New York      1975

[29] Huygens Ch., Traité de la lumiere, Lipsk b. d. w.

[30] Juszkiewicz A. P., Historia matematyki, Warszawa 1975-1977

[31] Juszkiewicz A. P., O matematiceskich rukopisach I. Niutona,          „Istoriko-matematiceskije issl.” 22 (1977) 127

[32] Kelly J. N. D., Początki doktryny chrześcijańskiej, Warszawa          1988

[33] Koyré A., From the Closed World to the Infinite Universe,               Baltimore 1957

[34] Koyré A., Études newtoniennes, Paris 1968

[35] Kubrin D., Newton and the Cyclical Cosmos: Providence and       the Mechanical Philosophy, „Journal of the History of             Ideas”    28 (1967) 325-348

[36] Leibniz G. W., Wyznanie wiary filozofa … oraz inne pisma               filozoficzne, Warszawa 1969

[37] Lenoble R., Histoire de l'idée de nature, Paris 1969

[38] Lukrecjusz Tytus Karus, O rzeczywistości, przeł. A. Krokiewicz,      Wrocław  1958

[39] Manuel F. E., Isaac Newton, Historian, Cambridge 1963

[40] Manuel F. E., A Portrait of Isaac Newton, Cambridge (Mass.)          1968

[41] Manuel F. E., The Religion of Isaac Newton, Oxford 1974

[42] McGuire J. E., Rattansi P. M., Newton and the Pipes of Pan,            „Notes and Records of the Royal Society” 21 (1966) 108-143

[43] Newton I., The Correspondence of Isaac Newton, ed. H. W.            Turnbull et al., Cambridge 1959-1977, 7 vols.

[44] Newton I., Lekcii po optikie, perev. S. J. Vavilova, Moskwa             1946

[45] Newton I., Optika, perev. S. J. Vavilova, Moskwa 1954

[46] Newton I., Traité d'optique, trad. P. Coste, Paris 1955

[47] Newton I., Sir Isaac Newton's Mathematical Principles of              Natural Philosophy and his System of the World, transl. by     A. Motte, ed. by F. Cajori, Berkeley 1960

[48] Newton I., Unpublished Scientific Papers of Isaac Newton,            ed. by A. R. Hall and M. Boas Hall, Cambridge 1962

[49] Newton I., Principes mathématiques de la philosophie    naturelle, trad. de la Marquise du Chastellet, Paris 1966

[50] Newton I., Papers and Letters on Natural Philosophy, ed. by         I. B. Cohen, Cambridge 1972

[51] Newton I., De philosophiae naturalis principia mathematica,       trad. M.-F. Biarnais, Paris 1985

[52] Pascal B., Myœli, prze³. T. ¯eleñski, Warszawa 1989

[53] Pepys S., Dziennik Samuela Pepysa, prze³. M. Dąbrowska,              Warszawa 1978

[54] Pismo święte Nowego Testamentu,  przeł. S. Kowalski, Warszawa   1990

[55] Raven C. E., John Ray, Naturalist, Cambridge 1950

[56] Ronchi V., Histoire de la lumiere, Paris 1954

[57] Sabra A. I., Theories of Light from Descartes to Newton,   Cambridge 1981

[58] Shapiro A. E., The Evolving Structure of Newton's Theory of           White Light and Color, „Isis” 71 (1980) 211-235

[59] Shapiro B. J., John Wilkins 1614-1672, Berkeley 1969

[60] Shumaker W., The Occult Sciences in the Renaissance. A Study     in Intellectual Patterns, Berkeley–Los Angeles–London 1972

[61] Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, Warszawa 1972

[62] Spink J. S., Libertynizm francuski od Gassendiego             do Voltaire'a,       Warszawa 1974

[63] Swift J., Podróże Gulliwera, przekł. Anonima z 1784 r.,       Warszawa 1971

[64] Tatarkiewicz W., Historia filozofii, Warszawa 1970

[65] Trevelyan G. M., Historia społeczna Anglii, Warszawa 1961

[66] Trevelyan G. M., Historia Anglii, Warszawa 1963

[67] Vickers B. (red.), Occult and Scientific Mentalities in the                 Renaissance, Cambridge 1984

[68] Voltaire, Listy o Anglikach albo Listy filozoficzne, przeł.   J. Rogoziński, Warszawa 1954

[69] Voltaire, Elementy filozofii Newtona, przeł. H. Konczewska,             Warszawa 1956

[70] Wawiłow S. J., Izaak Newton, przeł. J. Guranowski, Warszawa         1952

[71] Webster C., Od Paracelsusa do Newtona, magia i powstanie         nowożytnej nauki, Warszawa 1992

[72] Westfall R. S., Force in Newton's Physics: the Science of                 Dynamics in the XVIIth Century, London 1971

[73] Westfall R. S., Never at Rest: A Biography of Isaac Newton,            Cambridge 1988

[74] Westfall R. S., The Construction of Modern Science: Mechanisms and Mechanics, Cambridge 1992

[75] Whiteside, D. T., The Mathematical Principles underlying Newton's Principia Mathematica, Glasgow 1970

[76] Willey B., The Seventeenth-Century Background,              Harmondsworth 1967

powrót do strony głównej